زمينه ھای فعاليت

منارد وایبرو راه حل های متنوعی در زمینه استحکام زمین ارایه می دهد که می توانند گزینه های جایگزین جذابی در مقایسه با پی های عمیق از قبیل شمع به شمارآید. تکنیکهای ما شامل:

  • ستون های با مدول کنترل شده ™.(Controlled Modulus Columns)
  • تراکم باضربه های سریع. ( Rapid Impact Compaction)
  • تراکم دینامیکی™. ( ابر تراکم). ( Dynamic Compaction)
  • جایگزینی دینامیکی™. ( Dynamic Replacement )
  • تثبیت به روش خلاء ( Menard Vacuum)
  • تراکم ارتعاشی ( تراکم لرزه ای). ( Vibro Compaction )
  • زهکشی عمودی.( Vertical Drain )
  • جایگزینی ارتعاشی ( ستون سنگی). ( Vibro Replacement)


منارد وایبرو محل پروژه و معیارهای بهسازی رابه منظور انتخاب بهترین روش استحکام بخشی و بهسازی ارزیابی میکند. ماحصل این بررسی طبقه بندی روش به دو شکل زیر خواهد بود:

1. بهسازی خاک بدون اضافه کردن مصالح
متراکم سازی خاک های دانه ای(شن و ماسه) عمدتا با روش های ارتعاشی ( تراکم ارتعاشی) محقق می شود، در حالی که برای خاک های چسبنده (خاک رس و سیلت) تثبیت خاک در روش پیش- بارگذاری با استفاده از سیستم زهکشی (زهکشی عمودی) با سرعت بسیار بالاتری تحقق می یابد.


2. بهسازی خاک ضمن اضافه کردن مصالح
این تکنیک ها شامل ساخت اجزاء عمودی انعطاف پذیر، سخت یا نیمه سخت (ستون) در لایه های خاک نشست پذیراست . چیدمان این اجزاء به صورت یک شبکه منظم بر روی پلان میباشد . مصالح استفاده شده می تواند خشک و غیر چسپنده ( ستون های سنگی و ستون های ایجاد شده به روش جایگزینی دینامیکی) و یا به حالت ملات (ستون های با مدول کنترل شده) باشند. در نتیجه توده خاک همانند مواد کامپوزیتی با ویژگی های مهندسی ارتقاء یافته عمل خواهد کرد .